LVSERVOMTR

Texas Instruments

MOTOR SERVO 60V

$199.00 - $304.65
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1000 10000 Purchase
Texas Instruments LVSERVOMTR 88 1 $199.00 $199.00 $199.00 $199.00 $199.00 $199.00 Buy
DigiKey 296-44784-ND 0 1 $238.80 $238.80 $238.80 $238.80 $238.80 $238.80 Buy
AVNET Asia Pacific LVSERVOMTR 1 Buy
AVNET Express LVSERVOMTR 1 $242.78 $242.78 $242.78 $242.78 $242.78 $242.78 Buy
Mouser Electronics 595-LVSERVOMTR 28 1 $304.65 $304.65 $304.65 $304.65 $304.65 $304.65 Buy
Newark LVSERVOMTR 1 $248.68 $238.17 $236.43 $236.43 $236.43 $236.43 Buy
Verical Marketplace LVSERVOMTR 55 1 $267.60 $235.79 $235.49 $235.49 $235.49 $235.49 Buy

Parts (6)